„Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj!
Nech zavládne medzi Bohom i človekom i medzi ľuďmi navzájom.
Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny
i prírodné katastrofy.”
Posolstvo Kráľovnej Pokoja v Medžugorí 26.6.1981
NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔSTU
ZA ÚMYSLY PANNY MÁRIE A JEJ PLÁNOV POKOJA


Začala sa 1. októbra 2014.
Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja a jej úmysly, Boh pôsobí
skrze Pannu Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie, spôsobom akým je to najlepšie.
Pridajte sa k nám.

„Modlitba ruženca a pôst má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo,
ukončiť vojny a priniesť pokoj našim srdciam, rodinám, celému svetu."
gmt to pst

Kalendár zobrazuje čas na Slovensku.
Časová zóna (CET), UTC +1.
Pokiaĺ sa nachádzate v inej časovej zóne je treba pripočítať časový posun,
ktorý závisí od vašej polohy.

napr: Anglicko 14 hod. (časová zóna UTC) -> Slovensko 15 hod.


Pri modlitbe môžete postupovať podľa nasledujúcich bodov:

1. Prežehnajte sa znakom kríža: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

2. Vzývajte Ducha Svätého piesňou k Duchu Svätému, spontánnou modlitbou, alebo modlitbou chválospevu k Duchu Svätému.

3. Vzbuďte si úmysel prosbou: „Nebeský Otče, v duchu sa spájam so všetkými, ktorí sa budú v tejto hodine modliť a obetovať za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja a jej úmyslov vo svete. Modlím sa za vzácny dar mieru pre celý svet.“

4. Nasleduje modlitba ruženca. Môžete sa pomodliť jeden celý ruženec, dva alebo aj viac. Dôležité je stráviť celú hodinu nepretržitou modlitbou ruženca.

5. Na záver vyslovíme poďakovanie: „ Ďakujem Ti Pane za dar pokoja, ktorý nám dávaš, keď on prosíme. Veríme v Teba. Amen.“


Pre prihlásenie k hodinovej modlitbe, kliknite na vami vybrané políčko v kalendári.
Jedno políčko predstavuje hodinu, ktorú sa chcete modliť.

Na každú hodinu sa kliknutím na biele miesto v okienku môže prihlásiť neobmedzený počet osôb.

Ak ste sa pomýlili alebo nesprávne zaregistrovali, alebo ak z rôznych dôvodov chcete zmeniť Vami
vybraný čas modlitby, prosíme Vás, napíšte nám na: info@svetlomariino.com.

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja o modlitbe a pôstePosolstvo, Medžugorie, 25. apríl 1992
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Len modlitbou a pôstom sa môže
zastaviť vojna. Preto, moje milé deti, modlite sa a svedčte svojím životom, že ste
moji a že mi patríte, pretože satan chce zviesť v týchto temných dňoch čo najviac
duší. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha a on vás bude
ochraňovať a ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou máte ísť. Volám všetkých,
ktorí mi povedali 'ÁNO', aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho
Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto
nepokojnom svete. Medžugorie je znamenie pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa
modlili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite
vážne pozvanie k modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím utrpením.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "


Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 1999
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, buďte radostnými
nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Pôstom a
modlitbou dosvedčujte, že ste moji a že prežívate moje posolstvá. Modlite
sa a žiadajte! Modlím sa a prihováram sa za vás pred Bohom, aby ste sa obrátili, aby
váš život a vaše správanie boli vždy kresťanské. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie. "


Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2001
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším
nadšením, až kým sa vám modlitba nestane radosťou. Milé deti, kto sa modlí, nebojí
sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. Ešte raz vám opakujem:
len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z
budúcnosti. Som s vami a učím vás, milé deti: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto
sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote! Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie! "


Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2003
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste za modlili a postili za pokoj. Ako som
vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, milé deti, len modlitbou a pôstom sa môžu
zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. Hľadajte, modlite sa a môžete
ho dosiahnuť. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte si ho ako
kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí prinášajú pokoj druhým.
Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie. "


Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2008
"Drahé deti! Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na
moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich modlitieb zastavil satanov plán nad
touto zemou, ktorá je každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach každého z vás. Preto milé
deti, ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh
miluje a uskutočňujte božiu vôľu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "Plagát spoločnej modlitby ruženca
Ak máte záujem informovať aj ostatných o spoločnej modlitbe ruženca, môžete si stiahnúť plagát vo formáte A4.

Stiahnúť plagát do PCMôžete si vložiť banner s modlitbou ružencana na vašu stránku s priamym odkazom na www.mir.com.hr

Modlitba ruženca
Zdrojový kód, ktorý stačí skopírovať a vložiť na vašu web stránku :
<a href="http://www.mir.com.hr"><img src="http://bzooco.com/img/zjednoteni-bann.jpg" width="450" height="212" alt="Modlitba ruženca"></a>
Modlitbové spoločenstvo Svetlo Máriino


Copyright ©
Svetlo Máriino
2014-