„Taika, taika, taika ir tik taika!
Tegul taika įsiviešpatauja tarp Dievo ir žmogaus, ir tarp žmonių. Melskitės,
pasninkaukite. Malda ir pasninku galima sustabdyti karus ir stichines
nelaimes.“
Taikos Karalienė Medžiugorėje, 1981.06.26
NEPERTRAUKIAMA ROŽINIO
MALDA IR PASNINKAS UŽ TAIKĄ


Rožinio malda ir pasninkas turi jėgą pakeisti šį pasaulį, nugalėti blogį,
sustabdyti karus ir atnešti taiką mūsų širdims, šeimoms ir visam pasauliui.


...prasidėjo 2014 metų spalio 1dieną. Su Dievo pagalba ir pagalba daugelio atsiliepusiųjų, tai vyksta iki dabar.

Kai mes meldžiamės už Dievo Motinos ketinimus ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia pačiu
nuostabiausiu būdu per Mergelę Mariją
ten, kur labiausiai to reikia.
Junkitės prie mūsų ir Jūs!

Rožinio malda
UŽSIREGISTRUOTI
        Nepaliaujamas pasninkas
UŽSIREGISTRUOTI

Parodyti laiko skirtumą


gmt to pst

Maldos grafike yra nurodytas Medžiugorjės laikas. Laiko skirtumą nustatykite atsižvelgdami į Jūsų gyvenamą vietą.

Pavyzdžiui, Lietuvoje 15:00 ->Medžiugorje 14:00

Norėdami užsirašyti maldai, pažymėkite pelės žymekliu pasirinktą langelį maldos grafike ir įrašykite savo vardą – LT atsidariusioje lentelėje.
Melstis Rožinį visą valandą: dvi, tris jo dalis.


Kiekvienai maldos valandai gali užsirašyti neribotas maldininkų skaičius. Grafike reikia pele pažymėti ir nuspausti pasirinktos dienos baltąjį tarpelį.

Dievo Motinos, Taikos Karalienės pranešimai apie maldą ir pasninką:


Dievo Motinos pranešimas 1992m. balandžio 25d.
Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Tik malda ir pasninku galite
sustabdyti karą. Todėl, brangūs mano vaikeliai, melskitės ir savo gyvenimu liudykite, jog esate
mano ir man priklausote, nes šėtonas nori šiuo neramiu laiku sugundyti kuo daugiau sielų.
Todėl kviečiu jus: apsispręskite priimti Dievą, o Jis apgins jus, nurodys, ką reikia daryti ir
kokiu keliu reikia eiti. Kviečiu visus, kurie pasakėte man TAIP: atnaujinkite pasiaukojimo aktą
mano Sūnui Jėzui ir Jo Širdžiai ir man, kad mes galėtume dar intensyviau panaudoti jus, kaip taikos
ginklus šiame neramiame pasaulyje. Medjugorje yra ženklas jums visiems ir kvietimas melstis bei
išgyventi malonių dienas, kurias Dievas jums duoda. Todėl, brangūs vaikai, rimtai priimkite
kvietimą melstis. Aš esu su jumis, tad jūsų kentėjimai yra ir mano kentėjimai. Dėkoju, kad
atsiliepėte į mano kvietimą!“


Dievo Motinos pranešimas 1999m. balandžio 25d.
Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, būkite džiaugsmingi
taikos ir meilės nešėjai šiame netaikiame pasaulyje. Pasninku ir malda liudykite, kad esate mano
ir kad gyvenate mano pranešimais. Melskitės ir ieškokite! Aš meldžiu ir užtariu jus pas Dievą,
kad atsiverstumėte, kad jūsų gyvenimas ir jūsų elgesys visada būtų krikščioniškas. Dėkoju jums,
kad atsiliepėte į mano kvietimą.“


Dievo Motinos pranešimas 2001m. sausio 25d.
Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad su dar didesniu entuziazmu atnaujintumėte
maldą ir pasninką, kol malda taps jums džiaugsmu. Vaikeliai, kas meldžiasi,
nebijo ateities, o kas pasninkauja, nebijo blogio. Kartoju dar kartą: vien tik per maldą ir
pasninką galima sustabdyti net karus - jūsų netikėjimo ir baimės dėl ateities karus. Esu su jumis ir
mokau jus, vaikeliai: Dieve yra jūsų ramybė ir viltis. Todėl priartėkite prie Dievo ir
skirkite Jam pirmą vietą savo gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“


Dievo Motinos pranešimas 2003m. vasario 25d.
Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis ir pasninkauti už taiką. Kaip jau
sakiau anksčiau, kartoju ir dabar: vaikeliai, tik malda ir pasninku galima sustabdyti karus. Taika
yra brangi Dievo dovana. Ieškokite, melskitės ir jūs ją gausite. Kalbėkite apie taiką ir
neškite taiką savo širdyse. Puoselėkite ją kaip gėlelę, kuriai reikia vandens, švelnumo ir šviesos.
Būkite tais, kurie neša taiką kitiems. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus. Dėkoju jums, kad
atsiliepėte į mano kvietimą.“


Dievo Motinos pranešimas 2008m. spalio 25d.
Brangūs vaikai! Ypatingu būdu kviečiu jus visus melstis mano intencijomis,
kad savo maldomis sustabdytumėte šėtono planus šioje Žemėje, kuri su kiekviena diena vis tolsta
nuo Dievo, o Dievo vieton šėtonas stato save ir naikina visa, kas yra gražu ir gera kiekvieno jūsų
sieloje. Todėl, vaikeliai, apsiginkluokite malda ir pasninku, kad suvoktumėte, kaip stipriai jus
myli Dievas ir vykdykite Dievo valią. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
Plakatas bendrai Rožinio maldai
Jei Jūs norite kitiems pranešti apie vienijimąsi Rožnio maldai, galite perkelti plakatą A4 formatu


ParsisiųstiParsisiųsti